OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Zde bude zobrazen text pro zvolenou sekci.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE OBCHODU UMÍSTĚNÉHO NA INTERNETOVÉ ADRESE WWW.ZNACKOVEONLINE.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě "znackoveonline.cz" prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.znackoveonline.cz (dále jen "webové rozhraní obchodu") provozovaném prodávajícím.

1.2.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího, kupujícího a uživatele. Kupující zasláním objednávky a potvrzením na webovém rozhraní obchodu stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouvy, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou kupujícímu zaslány e-mailem nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží kupujícímu.

1.3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouve. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednosti před ustanovením obchodních podmínek.

1.4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít i v jiném jazyce, jestliže se tak kupující a prodávající předem dohodnou. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu i v průběhu objednání zboží, což kupující bere na vědomí.

1.5.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména neuplatní se příslušná ustanovení čánku 1.5. - Odstoupení od kupní smlouvy.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který není spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem je.

2.2.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3.

Uživatel je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu. Kupující je také uživatelem.

2.4.

Zboží prodávané prostřednictvím webového rozhraní obchodu je zboží zobrazované na webovém rozhraní obchodu.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.

V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, kupující provádí objednávání zboží:

- bez registrace na webovém rozhraní obchodu, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní obchodu (vyplněním formuláře či jinak) nebo

- s registrací na webovém rozhraní obchodu (vyplněním formuláře či jinak)

- prostřednictvím telefonické objednávky na kontaktním telefonu prodávajícího

Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů a osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailovou adresu)

Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní obchodu přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednání zboží (dále jen "uživatelský účet").

3.2. Uživatelský účet

3.2.1.Při registraci a objednávání zboží (při využití uživatelského účtu i jinak) je kupující povinnen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální.

3.2.2.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je prodávající povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.2.3.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet již déle než 2 roky neužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.2.4.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3.3.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daňí (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní obchodu a čl. 4 těchto obchodních podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena na webovém rozhraní obchodu. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní obchodu uvedeno výslovně jinak).

3.4.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně jiného zboží, než je uveřejněno na webovém rozhraní obchodu. Stejně tak není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží v jiném barevném provedení a v jiných rozměrech, než je uvedeno na webovém rozhraní obchodu.

3.5. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou rozbrazovány na webovém rozhraní obchodu.

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Pro objednání zboží vyplňí kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické komunikaci) na webovém rozhraní obchodu, který obsahuje informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, uvede jeho počet, případně označení zboží podle položek v prezencaci

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně dodací adresy

- identifikační a kontaktní údaje kupujícího, včetně (pokud je vyžadováno) fakturačních údajů

- informace o nákladech spojených s balením, dopravou nebo dodáním zboží

(dále společně jen jako "objednávka")

4.1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko " odeslat".

4.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží kupujícím, dle toho, co nastane dříve.

4.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uveení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky. Prodávající upozorní kupujícího, že tato cena není aktuální, pokud prodávající nesouhlasí se zvýšením ceny produktu, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

4.6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s prodávajícím zrušit pouze v případě, že objednávka není již v expedici. Pokud je zásilka již expedována, bude po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

4.7. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená na webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

4.8. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní obchodu i někerým z níže uvedených způsobů:

- platba v hotovosti - při zaslání zboží na dobírku

- platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú.

Způsob platby uvede kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další možnosti platby)

Platba za zboží je v českých korunách.

Prodávající je oprávněn požadovat u objednávek s vyšší hodnotou uhrazení celé kupní ceny před odesláním kupujícímu.

V případě platby v hotovosti a platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží, v případě bezhotovostní platby se kupující zavazuje k uhrazení kupní ceny do čtyř pracovních dní, jinak je objednávka anulována a zboží opětovně nabídnuto k prodeji.

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE SKLADEM, EXPEDUJEME TEDY DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ OD PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 7.1. či o jiný případ, kdy nejde od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Informace o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu sdělena prostřednictvím kontaktního emailu spolu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz. Samotné odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na email prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst 7.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) do 14 dnů od převzení zboží na kontaktní adresu prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním stavu.

5.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží fakturu a dále písnemné vyjádření od odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu kupujícího.

5.5. Po vrácení zboží je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno.

5.6. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14 dnů od převzetí zboží způsobem, jaký kupující požadoval (např. zasláním na jím sdělený bankovní účet). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladu na dodání zboží, nebo takové zboží zpět nepřijmout.

5.9. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

5.10. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.

5.11. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li  k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

VZOR FORMULÁŘE K ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY :

Dobrý den,

 

dne ....... jsem ve Vašem online obchodě www.znackoveonline.cz zakoupil(a) následující zboží .... (název zboží či popř. číslo objednávky).....

V souladu s § 53, odst. 7 zákona čísla 40/1964 Sb., občanského zákoníku uplatňuji své právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu,  a to ve čtrnácti denní lhůtě od převzetí zboží.

V této souvislosti žádám o vrácení finanční částky zaplacené za zboží převodem na číslo účtu ............. vedený u banky .........

V .........    Dne...........                                                                   Podpis................

 

 

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

6.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze

6.3. Ustanovení uvedená v přecházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka na jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kerou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění záruky - na veškeré zboží zakoupené na serveru www.znackoveonline.cz se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.

7.2. V případě, že se v průběhu záruční doby ( v případě poskytnutí záruky na jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstanění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

7.3. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.

7.4. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, nevztahují se na opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení, u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

7.5. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

- informování prodávajícího emailem či písemně níže uvedeným reklamačním listem:

Reklamační list:

Prodejce : www.znackoveonline.cz

Reklamující:

jméno ........................

adresa........................

email..........................

telefon........................

o jaký výrobek se jedná..........................

popis závady .........................................

Datum.....................................

Dne............................................

Podpis.........................................

Zboží k reklamaci zasílejte vždy kompletní, včetně veškerého příslušenství, se kterým jste jej obdrželi.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako - "osobní údaje"), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas, nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožnovala uzavření kupní smlouvy.

8.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

8.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují esterní dopravci a osoby podílející se na dodání zboží kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě.

8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může kupující kdykoli odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Veškerá korespondence související s kupní smlouvou je kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty uvedené v jeho uživatelském účtu nebo objednávce.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací z webového rozhraní obchodu na jeho elektronickou adresu.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

11.2. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikaci mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní obchodu.

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolání. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.4. Obsah webových stránek prodávajícího, všechny materiály na nich (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem prodávajícího.

11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena prodávajícím a není přístupná třetím osobám.

11.6.Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu na webové adrese www.znackoveonline.cz - provozuje Veronika Fořtová, se sídlem Kunešova 503, 34401 Domažlice. IČO: 03922731, DIČ7956231767, zapsané v živnostenském rejstříku Městský úřad Domažlice.